U bent nu hier:

Registratie sociaal geneeskundigen

Specialismen en profielen sociale geneeskunde

De sociale geneeskunde kent drie specialismen en zeven profielen:

 • Specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde
 • Specialisme arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
 • Specialisme maatschappij en gezondheid

 • Profiel beleid en advies
 • Profiel forensische geneeskunde
 • Profiel infectieziektebestrijding
 • Profiel jeugdgezondheidszorg
 • Profiel medische milieukunde
 • Profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering
 • Profiel tuberculosebestrijding

Waarom is inschrijving (registratie) nodig?

Na voltooiing van een opleiding in een sociaal-geneeskundige specialisme kan een arts zich laten inschrijven in een van de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

De inschrijving in de registers van sociaal-geneeskundigen is noodzakelijk om het recht te hebben de wettelijk erkende titel als sociaal-geneeskundige* te voeren. De inschrijving geeft bovendien recht op erkenning als sociaal-geneeskundige in andere lidstaten van de Europese Unie. De inschrijving vindt in beginsel voor een periode van 5 jaar plaats.

* bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts voor maatschappij en gezondheid

Aanmelding voor registratie als sociaal-geneeskundige

Artsen die de opleiding tot bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts voor maatschappij en gezondheid of sportarts hebben afgerond ontvangen van het opleidingsinstituut een eindverklaring. Deze eindverklaring wordt door het opleidingsinstituut ook aan de RGS toegezonden. Na ontvangst stuurt de RGS de betreffende arts het registratiepakket.

Als aan alle eisen is voldaan, vindt registratie plaats per de datum afgifte eindverklaring; dat is ook de datum waarop gestart moet worden met het voldoen aan herregistratie eisen. Voor de behandeling van het verzoek is een tarief vastgesteld; het verzoek kan pas in behandeling worden genomen als alle stukken (aanvraag met eventuele toelichtingen, de eindverklaring én betaling) zijn ontvangen.

De procedure neemt vanaf het moment waarop de RGS de aanvraag in behandeling neemt nog 8 weken in beslag. Dat betekent, dat pas zo’n 3 maanden na het afronden van de opleiding de inschrijving als specialist feitelijk plaats vindt, en pas dan het wettelijk recht ontstaat de specialistentitel te voeren.

Wilt u zo snel mogelijk na het afronden van de opleiding ingeschreven worden in het specialistenregister?

U kunt de procedure tot registratie als specialist al starten voordat de eindverklaring is uitgereikt, door u maximaal 8 weken voor het einde van de opleiding aan te melden bij de RGS (zie hieronder). U ontvangt dan meteen het registratiepakket, en de procedure kan worden gestart en doorlopen tot het punt waarop alleen de eindverklaring nog moet worden ontvangen. Bij ontvangst van de eindverklaring kan – aangenomen dat die geen aanleiding geeft tot vragen – zonder tijdverlies de beoordeling en beslissing plaats vinden. De datum waarop de beslissing wordt genomen komt daardoor veel dichter bij de einddatum van de opleiding te liggen.

Let op: zo lang de eindverklaring niet is afgegeven wordt de procedure niet verder gevoerd. Als de eindverklaring 8 weken na de einddatum opleiding nog niet is ontvangen, kan dat ertoe leiden dat de procedure wordt gestaakt. Het reeds betaalde bedrag voor behandeling van het verzoek wordt in dat geval terugbetaald. U ontvangt schriftelijk bericht voordat de RGS de procedure gaat beëindigen.

Aanmelding voor de registratieprocedure

U stuurt een e-mail met als onderwerp ‘aanmelding voor registratie als sociaal-geneeskundige’ met daarin uw volledige naam en adres, uw geboortedatum, uw opleidingsinstituut, en de voor u vastgestelde einddatum opleiding naar registratie@fed.knmg.nl.

U wordt verzocht dit niet eerder dan 2 maanden voordat de eindverklaring zal worden afgegeven te doen! 

Buitenslands gediplomeerden

Voor buitenslands gediplomeerden geldt een aparte procedure. Meer informatie »»

Zij-instromer

 • Zij-instromers zijn artsen die in een specialistenregister staan ingeschreven en die in een (nieuw) specialisme sociale-geneeskunde willen worden opgeleid en geregistreerd.

  Een dergelijke specialist dient bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een verzoek tot registratie als specialist in te dienen en vooraf een plan voor een individueel opleidingsprogramma ter goedkeuring in te dienen.

  De specialist dient zich ruim voor de beoogde aanvangsdatum van de opleiding als zij-instromer te melden bij de RGS, via dit formulier. De RGS stuurt binnen een week na ontvangst van de melding het registratiepakket toe.

  Profielartsen die in een nieuw profiel willen worden geregistreerd zijn ook zij-instromers. Profielartsen die in een specialisme arbeid en gezondheid willen worden geregistreerd zijn geen zij-instromer, maar moeten de opleiding in het nieuwe specialisme arbeid en gezondheid volgen.

  De opleiding van de zij-instromer kan pas beginnen nadat het individueel scholingsprogramma is goedgekeurd.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd