U bent nu hier:

Registratie huisarts

Noodzaak van inschrijving (registratie)

De inschrijving in het register van huisartsen geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als huisarts bekend te maken. Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeen­komsten sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen.

Registratie-eisen

De eisen die worden gesteld aan de (eerste) inschrijving in het register van huisartsen na voltooiing van de betreffende opleiding in Nederland liggen vast in het Kaderbesluit CHVG, artikel D.2.

Registratieprocedure

De registratieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Acht weken voor het beoogde einde van uw opleiding kunt u zich bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) aanmelden voor de registratieprocedure. U stuurt een e-mail met als onderwerp ‘aanmelding registratie huisarts’ met daarin uw volledige naam en adres, uw geboortedatum, uw opleidingsinstituut en de door u vastgestelde einddatum naar registratie@fed.knmg.nl.
 2. De RGS stuurt u vervolgens een aanvraagformulier en informatie over de procedure en de kosten (leges). Voor de behandeling van een aanvraag tot registratie worden kosten in rekening gebracht.
 3. De RGS stuurt u na ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging.
 4. Het hoofd van het opleidingsinstituut stuurt u twee weken voor de datum van voltooiing een ingevulde en ondertekende verklaring van voltooiing en een overzicht van uw opleidingsprogramma met een afschrift naar de RGS.
 5. U stuurt de originele verklaring van voltooiing of een gewaarmerkte kopie naar de RGS.
 6. De RGS neemt vervolgens binnen acht weken een besluit op uw aanvraag. 
  1. Indien de aanvraag binnen drie maanden na voltooiing van de opleiding wordt ingediend en voor het overige aan alle vereisten voor registratie is voldaan wordt u ingeschreven voor de duur van vijf jaar. De ingangsdatum van registratie is de dag die volgt op de einddatum van uw opleiding. De RGS stuurt u een bewijs van inschrijving in het specialistenregister.
  2. Indien de aanvraag meer dan drie maanden tot vijf jaar na voltooiing bij de RGS wordt ingediend, waarbij voor het overige aan alle vereisten voor registratie is voldaan, dan wordt u voor beperkte duur ingeschreven. De ingangsdatum van registratie is de datum waarop uw aanvraag compleet is.
  3. Indien niet aan alle vereisten is voldaan ontvangt u schriftelijk bericht van het voornemen om u niet in te schrijven. U wordt daarbij in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken. Daarna wordt uw aanvraag ter besluitvorming aan de RGS voorgelegd. Wanneer de RGS uw aanvraag tot inschrijving afwijst bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het komt overigens vrijwel nooit voor dat een aanvraag van een arts na voltooiing van de opleiding wordt afgewezen.

Ingangsdatum registratie

De inschrijving gaat in op de dag volgend op de einddatum van uw opleiding. Wanneer registratie voor beperkte duur plaatsvindt gaat de inschrijving in op de datum waarop de aanvraag compleet is.

Buitenslands gediplomeerden

Voor buitenslands gediplomeerden geldt een aparte procedure. Meer informatie »»

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd