EPD discussie voortzetten tussen beroepsveld en minister

De KNMG wil op korte termijn overleg tussen de artsenorganisaties en de minister over vervolgstappen in de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Aanleiding vormt de aanvaarding afgelopen dinsdag 6 juli door de Eerste Kamer van een drietal moties en de beraadslagingen daarover tussen de Eerste Kamer en de minister.

Gevolg van de aangenomen moties is dat geen onomkeerbare stappen mogen worden genomen inzake het EPD die de Eerste Kamer voor voldongen feiten plaatsen voordat de Kamer zich kan uitspreken over het wetsvoorstel EPD. Er worden geen nieuwe modules toegevoegd aan het EPD en de rol van het Landelijk Schakelpunt blijft beperkt tot 'snelweg voor het regionale verkeer'. Doorontwikkeling van het systeem gebeurt op basis van vrijwilligheid, zowel voor zorgverleners als patiënten.

Rust

De KNMG vindt de hiermee ingebouwde rust belangrijk. Directeur beleid Lode Wigersma: ‘Die rust is nodig om enerzijds de EPD-wetgeving te heroverwegen, want daarover hebben wij en vele anderen kritische opmerkingen gemaakt. En anderzijds geeft het de ruimte aan de veldpartijen om de infrastructuur voor gegevensuitwisseling te vervolmaken en uit te testen.’

Onomkeerbaar

Het bevreemdt de KNMG wel dat het ministerie de discussie in de Eerste Kamer uitlegt als 'ondersteuning van het beleid en geheel in lijn met wat minister Klink wil'. Wigersma: 'Ik ga er vanuit dat de minister met ‘beleid’ doelt op het uitgangspuntenakkoord dat acht zorgkoepels in oktober vorig jaar met VWS afsloten. Hierin is een wel heel andere richting aangegeven voor de verdere ontwikkeling en aansturing van het EPD. Zo is de regie over elektronische gegevensuitwisseling bij het veld gelegd.' Deze koepels (KNMG, LHV, VHN en KNMP) hebben in een recente brief aan de Eerste Kamer erop aangedrongen om op korte termijn solide afspraken te maken tussen beroepsverenigingen en het ministerie. De KNMG nodigt de minister nu uit voor dat gesprek, om onomkeerbare stappen te vermijden en stappen in de juiste richting te zetten. De structurele financiering voor ontwikkeling en implementatie van gegevensuitwisseling zal ook onderwerp van gesprek zijn.


Dossier EPD >

Laatst gewijzigd: 8 juli 2010

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd