Fouten bij samenwerking moeten worden voorkomen

Handreiking voor zorgverleners een feit

De kwaliteit van zorg kan in gevaar komen als de samenwerking tussen zorgverleners niet goed loopt. De breed gedragen ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ moet hierin verandering brengen. De Handreiking wordt vandaag aangeboden aan de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg.

Goede onderlinge communicatie en duidelijke afspraken over de regie zijn essentieel bij samenwerking tussen zorgverleners. Helaas wordt in de praktijk nog niet altijd aan deze essentiële voorwaarden voldaan. De kwaliteit en de veiligheid van de aan cliënten verleende zorg kan daardoor in gevaar komen. Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft daarom een groot aantal organisaties van zorgaanbieders en patiënten gezamenlijk een ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ opgesteld, die op 26 januari 2010 verschijnt. Deze Handreiking kan worden gezien als een checklist voor zorgverleners die een samenwerking aangaan rond een cliënt.

Aanspreekpunt

Centraal staat het aandachtspunt dat voor cliënten altijd duidelijk moet zijn wie het aanspreekpunt is voor hun vragen, wie inhoudelijk (eind)verantwoordelijkheid is en wie de zorgverlening coördineert. Ook behoren bij samenwerking afspraken te worden gemaakt over een actueel zorg- of behandelplan, informatie-uitwisseling tussen betrokken hulpverleners, gezamenlijke dossiervoering, de verdeling én goede overdracht van taken en verantwoordelijkheden, het tijdig doorverwijzen naar andere zorgverleners en het creëren van momenten voor overleg en evaluatie.

Lacunes

Met de Handreiking staat nu buiten kijf dat bij lacunes in de samenwerking naar adequate oplossingen moet worden gezocht. De Handreiking is dus niet vrijblijvend. Branche- en koepelorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het vertalen van aandachtspunten naar concrete afspraken op hun gebied over verantwoordelijkheids-verdeling tussen beroepsbeoefenaren en instellingen bij samenwerking.

Breed gedragen

De Handreiking wordt onderschreven door de organisaties van artsen (KNMG), algemene ziekenhuizen (NVZ), academische ziekenhuizen (NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt de Handreiking.Laatst gewijzigd: 12 oktober 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd