KNMG - voor verantwoorde medische zorg - kwartaalnieuwsbrief april 2012
5 april 2012

De KNMG stuurt deze nieuwsbrief aan het begin van ieder kwartaal en bij verschijnen van belangrijke KNMG-uitingen voor artsen, zoals standpunten en richtlijnen. Wilt u voortaan op de hoogte blijven? Meldt u dan hier aan (kies voor de optie KNMG Nieuws).

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld In maart presenteerde de KNMG de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, met twee online stappenplannen.

Deze ondersteunen artsen bij het beantwoorden van de centrale vraag: wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel? U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kunt u de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is toch ook tijdig melden? Lees meer

Eén Registratiecommissie
Eén RegistratiecommissieDe registratiecommissies MSRC, HVRC en SGRC gaan volgend jaar op in één Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Artsenverenigingen en koepel- en branche-organisaties hebben leden voorgedragen en in maart was de eerste bijeenkomst.

Op 1 januari 2013 start de RGS met uitvoering van de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen rond (her)registratie, opleiding en erkenning van specialisten en opleidingen. Lees meer


Belangenverstrengeling en financiële
transacties farmacie

Belangenverstrengeling en financiëleDe KNMG, KNAW en Gezondheidraad boden minister Schippers in januari een Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling aan.
De belangen van deskundigen in bijvoorbeeld wetenschappelijke en adviescommissies worden via deze Code openbaar gemaakt.
Lees meer

Sinds januari dit jaar zijn farmaceutische industrieën en artsen verder verplicht om onderlinge financiële transacties boven de
€ 500 per jaar vast te leggen in overeenkomsten. Vanaf januari 2013 worden deze financiële transacties openbaar gemaakt in het (nog op te richten) Transparantieregister. Lees meer

Nieuw: beroepskeuze-site!
Nieuw: beroepskeuze-site!Met bijna duizend geneeskundestudenten en basisartsen was de KNMG Carrièrebeurs vorige week zaterdag een groot succes.

Op de beurs lanceerde de KNMG de nieuwe site 'Beroepskeuze voor artsen', die helpt bij de keuze voor een vervolgopleiding. Met voor elk medisch specialisme en profiel een film die een beeld geeft van het beroep en alle praktische informatie over de medische vervolgopleiding. Ook zinvol voor opleiders en studie-adviseurs.
Neem een kijkje op de beroepskeuzesite

Zie ook:
Workshops/trainingen KNMG-loopbaanbureau


Wake-up call kwaliteit
Wake-up call kwaliteitArtsen willen zelf de kwalitatieve normen voor medisch handelen bepalen. In het Kwaliteitskader medische zorg maken de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen duidelijk welke kwaliteitsnormen voor elke specialist en profielarts moeten gaan gelden. Een online kwaliteitsmeter helpt als een soort wake-up call. Lees meer

Het kwaliteitskader verschijnt op 23 april onder de titel Staan voor kwaliteit.
Stuur mij bericht als Kwaliteitskader verschijnt

Dilemma’s beroepsgeheim
Dilemma’s beroepsgeheimDe in februari herziene KNMG-handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie biedt houvast aan artsen bij dilemma’s rond het beroepsgeheim in relatie tot politie en justitie.

Download of bestel het overzichtelijke hulpkaartje. Lees meer

Het beroepsgeheim stond ook centraal op het symposium Arts en strafrecht (KNMG en Openbaar Ministerie).
Lees verslag en presentaties


Agenda

Geef nooit op? Symposium over doorbehandelen in de laatste levensfase
14 juni - Geef nooit op? Symposium over doorbehandelen in de laatste levensfase
De 'geef nooit op'-attitude kan dokters en patiënten belemmeren om tijdig in gesprek te gaan over de kwaliteit van de laatste levensfase. Praat op 14 juni mee over stoppen met behandelen, de rol van geld, regie en advance care planning. Met praktische handvatten. Meer informatie en aanmelden


Circumcision: forbid deter encourage?28 juni - Symposium The doctor and the foreskin - Circumcision: forbid, deter or encourage? Meer informatie en aanmelden

In het nieuwsIn het nieuws

‘Specialisten kunnen gewoon specialistenbrieven aan verwijzers versturen als ze de toestemming van de patiënt kunnen veronderstellen.’ Een psychotherapeut had na een intake telefonisch contact opgenomen met de verwijzende huisarts en een verslag gestuurd. De tuchtrechter en de inspectie achtten hiervoor expliciete toestemming nodig. De KNMG reageert in Medisch Contact: ‘Alleen als er redenen zijn om te twijfelen aan de veronderstelde toestemming, doen artsen er goed aan om expliciet schriftelijk toestemming
te vragen.’ Lees meer


Position papers
Politieke discussie over artsen en volksgezondheid? De KNMG brengt met position papers haar standpunt en argumenten over het voetlicht bij de politiek .

  1. Factsheet: Euthanasia in the Netherlands
  2. Knelpunten en uitdagingen in de zorg en een veranderingsstrategie
  3. Onderzoek naar levenskwaliteit ouderen

Meer position papers


Praktijkdilemma‘s

  1. Levenseindekliniek: het volledige medisch dossier toesturen?
  2. Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?
  3. Hoe is het invullen van het A- en B-formulier tijdens waarnemening geregeld?

KNMG Artseninfolijn

Lid? Stel gratis uw vraag aan de KNMG Artseninfolijn
030 – 282 33 22 of artseninfolijn@fed.knmg.nl

Meer praktijkdilemma's | KNMG-webdossiers | KNMG-standpunten en richtlijnen

Volg de KNMG ook via:
Volg de KNMG op Twitter
Volg de KNMG op LinkedInVolg de KNMG op FacebookVolg de KNMG op Google+Volg de KNMG via RSS-feeds

Ook van de KNMG:
Medisch ContactArtsennetArts in Spe

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde.
Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG.

Federatiepartners KNMG

Artsenfederatie KNMG - kwartaalnieuwsbrief april 2012
© 2012 KNMG - www.knmg.nl

De KNMG stuurt deze nieuwsbrief aan het begin van ieder kwartaal en bij verschijnen van belangrijke KNMG-uitingen voor artsen, zoals standpunten en richtlijnen. Wilt u voortaan op de hoogte blijven? Meldt u dan hier aan (kies voor de optie KNMG Nieuws).
Aanmelden | Contact